Algemene voorwaarden

For an English version click here.

– Nederlandse versie –

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Nonna’s Vintage
Achterweg 42, 2376 AZ Nieuwe Wetering, Nederland;
E-mailadres: info@nonnasvintage.nl
KvK-nummer: 75340119
BTW-identificatienummer: NL121614311B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht

De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van typ en drukfouten.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zo ver niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

-English version –

Table of contents:
Article 1 – Definitions
Article 2 – The Entrepreneur’s identity
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The contract
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Costs in case of withdrawal
Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal
Article 9 – The price
Article 10 – Conformity and Guarantee
Article 11 – Delivery and Execution
Article 12 – Continuing performance contracts: duration, termination and renewal
Article 13 – Payment
Article 14 – Complaints procedure
Article 15 – Disputes
Article 16 – Additional or varying provisions

Article 1 – Definitions

In these Terms and Conditions, the following terms will have the following meanings:
Consumer: The natural person not acting in the exercise of his/her profession or business and entering into a Distance contract with the Entrepreneur;
Continuing performance contract: A Distance contract concerning a series of products and/or services, for which the offer and/or purchasing obligation is spread over a longer period;
Cooling-off period: The period during which the Consumer may exercise his right of withdrawal;
Day: Calendar day;
Distance contract: A contract in which, up to the conclusion of the contract, exclusive use is made of one or more technologies of distance communication within the scope of the system organized by the Entrepreneur for distance sale of products and/or services;
Entrepreneur: The natural or legal person providing distance products and/or services to consumers;
Long-term data carrier: Any means that allow the Consumer or the Entrepreneur to store information directed to him/her personally in a way to make future consultation and unaltered reproduction of the stored information possible.
Right of withdrawal: The option for Consumers to withdraw from the Distance contract within the Cooling-off period;
Technology for distance communication: A means to be used for concluding an agreement, without the Consumer and the Entrepreneur being together in the same place at the same time

Article 2 – The Entrepreneur’s identity

Nonna’s Vintage
Achterweg 42, 2376 AZ Nieuwe Wetering, Nederland;
E-mail address: info@nonnasvintage.nl
Chamber of Commerce registration number: 75340119
VAT registration number: NL121614311B01

If the Entrepreneur’s activity is subject to a relevant permit system: The regulatory body’s data:

If the Entrepreneur practices a regulated profession:
The professional association or organization he is a member of;
The professional title, the place in the EU or the European Economic Area where this title has been granted;
A reference to the professional rules applicable in the Netherlands and an indication of where and how these professional rules can be accessed.

Article 3 – Applicability

These Terms and Conditions apply to any offer of the Entrepreneur and to any Distance contract concluded between the Entrepreneur and the Consumer.
Before concluding a Distance contract, the Entrepreneur will make the text of these Terms and Conditions available to the Consumer. If this is reasonably not possible, the Entrepreneur will notify the Consumer, before concluding the Distance contract, that the Terms and Conditions can be inspected at the Entrepreneur´s and that they will be sent to the Consumer free of charge as soon as possible at the Consumer´s request.

If the Distance contract is concluded electronically, the text of these Terms and Conditions, in deviation of the previous section and before the Distance contract is concluded, may also be sent to the Consumer electronically in such a way that the Consumer can easily store it on a Long-term data carrier. If this is reasonably impossible, it will be specified where the Terms and Conditions can be viewed electronically before concluding the Distance contract, and that they will be delivered at the Consumer´s request free of charge, either via electronic means or otherwise.
If in addition to these Terms and Conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs will apply accordingly, and in the event of contradictory Terms and Conditions, the Consumer may always appeal to the applicable provision that is most favorable to him/her.

Article 4 – The offer

If an offer is of limited duration or if certain conditions apply, it will be explicitly stated in the offer.
The offer contains a full and accurate description of the products and/or services offered. The description is suitably detailed to enable the Consumer to assess the products and/or services in an adequate manner. If the Entrepreneur makes use of pictures, they are truthful images of the products offered and/or services provided. Obvious errors or mistakes in the offer are not binding for the Entrepreneur.
All offers contain such information that it is clear to the Consumer what rights and duties are attached to accepting the offer. This involves in particular:
− The price, including taxes;
− Any delivery costs, if applicable;
− The way in which the agreement will be concluded, and the actions required for this purpose;
− Whether or not the right of withdrawal is applicable;
− The form of payment, delivery or performance of the contract;
− The time frame for accepting the offer, or , as the case may be, the time frame for honoring the price;
− The rate of distance communication if the costs for using the technology for distance communication are calculated on a basis other than the basic rate;
− If the contract is filed after conclusion, and if so, how the Consumer can consult it;
− the manner in which the Consumer may acquaint him/herself with undesired actions before concluding the contract, and the way the Consumer may correct these actions before the contract is concluded;
− Any languages other than Dutch in which the contract can be concluded;
− The codes of conduct to which the Entrepreneur has submitted and the manner in which the Consumer can consult these codes of conduct via electronic means, and
– The minimum duration of the Distance contract in the event of a contract for continuous or periodical delivery of products or services.

Article 5 – The contract

Subject to the conditions set out in paragraph 4, the contract is concluded when the Consumer has accepted the offer and fulfilled the Terms and Conditions set.
If the Consumer accepted the offer via electronic means, the Entrepreneur will promptly confirm the receipt of the acceptance of the offer via electronic means. As long as the receipt of said acceptance has not been confirmed, the Consumer may cancel the contract.
If the contract is concluded electronically, the Entrepreneur will take appropriate technical and organizational security measures for the electronic data transfer and ensure a safe web environment. If the Consumer can pay electronically, the Entrepreneur will observe appropriate security measures.
The Entrepreneur may, within the limits of the law, gather information about Consumer’s ability to fulfil his/her payment obligations, as well as all facts and factors relevant to responsibly concluding the Distance contract. If, acting on the results of this investigation, the Entrepreneur has sound reasons for not concluding the contract, he is lawfully entitled to refuse an order or request while giving reasons, or to attach special terms to the implementation.
The Entrepreneur will send the following information along with the product or service, in writing or in such a way that the Consumer can store it in an accessible manner on a Long-term data carrier:
a. The visiting address of the Entrepreneur´s business establishment where the Consumer may get into contact for any complaints;
b. The conditions on which and the way in which the Consumer may exercise the right of withdrawal, or, as the case may be, clear information about being exempted from the right of withdrawal;
c. The information corresponding to existing after-sales services and guarantees;
d. The information as set out in article 4 paragraph 3 of these Terms and Conditions, unless the Entrepreneur has already provided the Consumer with this information before the performance of the contract;
e. The requirements for cancelling the contract if the contract has a duration of more than one year or has been concluded for an indefinite period of time.
If the Entrepreneur has undertaken to deliver a series of products or services, the provision in the previous paragraph applies to the first delivery only.

Article 6 – Right of withdrawal

When purchasing products, the Consumer has the option to cancel the contract without specifying any reasons during a period of at least 14 days. This cooling-off period starts on the day the product is received by the Consumer or by a representative acting on behalf of the Consumer as indicated in advance.
During this cooling-off period, the Consumer will handle the product and the packaging with care. The Consumer will only unpack or use the product to the extent necessary in order to determine whether he or she wishes to keep the product. If wishing to exercise the right of withdrawal, the Consumer will return the product with all delivered accessories and, as far as reasonably possible, in the original condition and packaging to the Entrepreneur in conformity with the Entrepreneur´s reasonable and clear instructions.

Article 7 – Costs in case of withdrawal

Should the Consumer exercise the right of withdrawal, only the costs for returning the product are at the Consumer´s expense.
If the Consumer has made a payment, the Entrepreneur will refund this amount as soon as possible, though not later than 30 days after the product has been returned or the order has been cancelled.

Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal

The Entrepreneur can exclude the Consumer’s right of withdrawal insofar as provided in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the Entrepreneur has clearly indicated this in the offer or at least in good time before concluding the contract.
Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
a. That were realized by the Entrepreneur according to the Consumer’s specifications;
b. That are obviously personal in nature;
c. That cannot be returned due to their nature;
d. That spoil or age quickly;
e. Whose prices are subject to fluctuations in the financial market that are beyond the Entrepreneur’s control;
f. For single newspapers and magazines;
g. For audio and video recordings and computer software of which the Consumer has broken the seal;
Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
a. Regarding accommodation, transportation, restaurant establishments or leisure activities to be used or performed on a certain date or during a certain period;
b. of which the provision has been started with the Consumer’s explicit consent before the expiration of the Cooling-off period;
c. Regarding betting and lotteries.

Article 9 – The price

The prices of the products and/or services provided will not be raised during the validity period stated in the offer, subject to changes in price due to changes in VAT rates.
Contrary to the previous paragraph, the Entrepreneur may offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market that are beyond the Entrepreneur’s control, at variable prices. The offer will state the possibility of being subject to fluctuations and the fact that any indicated prices are target prices.
Price increases within 3 months after concluding the contract are permitted only as a result of new legislation or legal provisions.
Price increases from 3 months after concluding the contract are permitted only if the Entrepreneur has stipulated it and if
a. they are the result of legal regulations or stipulations, or
b. the Consumer has the authority to cancel the contract before the day on which the price increase starts.
All prices indicated in the provision of products or services are including VAT.

Article 10 – Conformity and Guarantee

The Entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the contract, with the specifications listed in the offer, with reasonable requirements of usability and/or reliability and with the existing statutory provisions and/or government regulations on the day the contract was concluded. The Entrepreneur furthermore guarantees that the product is suited for a certain use other than normal use if agreed.
An arrangement offered as a guarantee by the Entrepreneur, Manufacturer or Importer will not affect the legal rights and claims the Consumer may exercise against the Entrepreneur about a failure in the fulfilment of the Entrepreneur’s obligations based on the contract.

Article 11 – Delivery and execution

The Entrepreneur will exercise the best possible care when booking and executing product orders, and when assessing requests for the provision of services.
Delivery takes place at the address indicated by the Consumer to the company.
With due observance of the provisions in Article 4 of these Terms and Conditions, the company will execute accepted orders with convenient speed but at least within 30 days, unless a longer delivery period was agreed. If the delivery has been delayed, or if an order cannot be filled or can be filled only partially, the Consumer will be informed about this within one month after ordering. In such cases, the Consumer is entitled to cancel the contract free of charge and with the right to possible compensation.
In the event of cancellation under the preceding paragraph, the Entrepreneur will refund the payment made by the Consumer as soon as possible but at least within 30 days after cancellation.
If delivering an ordered product turns out to be impossible, the Entrepreneur will make an effort to offer an equivalent replacement product. Before the delivery, it will be reported in a clear and comprehensible manner that a replacement product will be delivered. The right of withdrawal may not be excluded for replacement products. The costs of a possible return shipment are to be borne by the Entrepreneur.
Unless explicitly agreed otherwise, the risk of loss of and/or damage to products will remain with the Entrepreneur until the time they are delivered to the Consumer or a representative acting on behalf of the Consumer as indicated in advance.

Article 12 – Continuing performance contracts: duration, termination and renewal

Termination

The Consumer may at any time terminate an indefinite contract, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, under observance of the agreed termination arrangement and provided that the Consumer observes a notice period of up to one month.
The Consumer may at any time terminate a definite contract, which extends to the regular delivery of products (electricity included) or services, at the end of the fixed term under observance of the agreed termination arrangement and provided that the Consumer observes a notice period of one month at the most.
Consumers can terminate, c.q. cancel the contracts referred to in the preceding paragraphs at any time and not be limited to termination, c.q. cancellation at a particular time or in a given period;
Contracts can at least be cancelled in the same way as they are entered into by the Consumer;
Consumers can cancel contracts at the same notice period as the company has negotiated for itself.

Extension

A contract for a definite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, may not be automatically extended or renewed for a fixed period.
Notwithstanding the preceding paragraph, a contract for a definite period, which extends to the regular delivery of daily news, weekly newspapers and magazines can be tacitly renewed for a fixed term of up to three months if the Consumer can terminate the contract by the end of the extension with a notice period of up to one month.
A contract for a definite period, which extends to the regular delivery of products or services, may only be extended tacitly for an indefinite period if the consumer can cancel the contract at any time with a notice period of one month and up to three months, if the contract pertains to regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.
Contracts with a limited duration for introducing Customers to regular delivery of days, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) are not renewed tacitly and automatically end once the trial or introductory period has ended.

Duration

If a contract has a term of more than one year, he Consumer may at any time terminate that contact after one year, under observance of a notice period of up to one month, unless there is a reasonable and fair reason for not terminating the contract before the end of the agreed term.

Article 13 – Payment

Unless otherwise agreed, the amounts to be paid by the Consumer are to be settled within 14 days following the start of the cooling-off period as referred to in article 6, paragraph 1. In the event of a service provision agreement this term will start as soon as the Consumer has received the contract confirmation.
When selling products to Consumers, it is not permitted to negotiate an advance payment of more than 50% in the Terms and Conditions. When an advance payment was agreed, the Consumer may not assert any right regarding the execution of that respective order or the provision of that respective service before the agreed advance payment has been made.
The Consumer has the duty to inform the Entrepreneur promptly of possible inaccuracies in the payment details.
4. In case of non-payment on the part of the Consumer, and subject to legal restrictions, the Entrepreneur is entitled to charge any predetermined reasonable costs incurred to the Consumer.

Article 14 – Complaints procedure

The Entrepreneur will have a sufficiently indicated complaints procedure and will handle the complaint in accordance with this complaint procedure.
Complaints about the performance of the contract will be submitted to the Entrepreneur fully and clearly described within a reasonable time after the Consumer has discovered the defects.
The complaints submitted with the Entrepreneur will be addressed within a term of 14 days after the date of receipt. Should a complaint demand a foreseeable longer time for handling, the Entrepreneur will respond within 14 days with a notice of receipt and an indication of when the Consumer can expect a more detailed reply.
If the complaint cannot be solved in joint consultation, there will be a dispute that is open to the dispute settlement rules.

Article 15 – Disputes

Contracts entered into between the Entrepreneur and the Consumer, which are subject to these Terms and Conditions, are exclusively governed by Dutch law.

Article 16 – Additional or varying provisions

Additional provisions of and/or deviations from these Terms and Conditions may not be to the Consumer’s detriment and must be put in writing or recorded in such a way that the Consumer can store them in an accessible manner on a Long-term data carrier.